Dispenser List
. Donkey Kong--Thumb tab, ™ & © Nintendo
. Kinopio--™ & © 2013 Nintendo.
. Mario--TM & © 2013 Nintendo.
. Princess Peach--Yellow hair, Thumb tab, ™ & © Nintendo
. Yoshi--Green dinosaur, White cheeks, Red horn, Thumb tab, TM & © 2013 Nintendo.